Stichting Turning PointVPEANBI
Jupiterkade 2
2516BS ’s Gravenhage
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer:41159536
RSIN: 804468941

 

 

Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463

Doelstelling volgens de statuten:
De stichting heeft als doel Nieuw Testamentische gemeenten volgens Bijbelse normen in stand te houden en uit te breiden door
het verkondigen van de Bijbelse boodschap door woord en daad, waarin Jezus Christus centraal staat, en het verrichten van al
hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het evangelisch zendingswerk, zowel projecten als individuele personen,
te ondersteunen en door de gelovigen lokaal te trainen, toe te rusten en te begeleiden om het bovengenoemde doel op
effectieve wijze te bereiken.

de hoofdlijnen van het beleidsplan:

 • het werk dat de instelling doet
  Naast de erediensten die iedere zondag en op Christelijke feestdagen worden gevierd, biedt Stichting Turning Point
  zorg aan de gemeenteleden en onderhoudt zij contacten met andere geloofsgemeenschappen.

 • de manier waarop de instelling geld werft
  Stichting Turning Point heeft geen winstoogmerk. De belangrijkste inkomsten zijn:
  De geldelijke bijdragen van leden in de vorm van de vaste vrijwillige bijdrage; collecteopbrengsten en overige giften;

 • het beheer van het vermogen van de instelling
  Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.
  Na de jaarlijkse gemeentevergadering, waarin de stukken aan de gemeenteleden worden voorgelegd, worden de
  jaarrekeningen en de begrotingen vastgesteld.

 • de besteding van het vermogen van de instelling
  Het vermogen wordt besteed aan de eredienst en het pastoraat. Dit is inclusief bijzondere diensten.
  En verder aan de huur en de instandhouding van het kerkgebouw.


de functie van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aanwijzen.

de namen van de bestuurders
R. Kusardy (Gezamenlijk bevoegd (met de andere bestuurder(s), volgens de statuten))
Q.F.K. Coenraad(Gezamenlijk bevoegd (met de andere bestuurder(s), volgens de statuten))
P. Bouarar(Gezamenlijk bevoegd (met de andere bestuurder(s), volgens de statuten))

het beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.

verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het kernteam heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Een samenvatting van de belangrijkste activiteiten wordt hieronder vermeld:
- zondag samenkomsten
- kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd
- Bijbelstudie
- huisgroepen

Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van
daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over
de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit:
de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden,
diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en Lasten

Begroting 2015

Werkelijk 2014

Werkelijk 2013

       
Baten      
1. Opbrengsten uit bezittingen €              - €              - €              -
2. Bijdragen gemeenteleden €    21.695 €    23.456 €    33.211
3. Subsidies en overige bijdragen van derden €      7.743 €      7.743 €      7.391
       
Totaal baten €    29.438 €    31.199 €    40.602
       
Lasten      
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) €         150 €         130 €         130
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €              - €              - €              -
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €         300 €         300 €         300
7. Lasten kerkelijke gebouwen €    27.000 €    26.765 €    36.132
8. Overige salarissen/ onkostenvergoedingen €              - €              - €              -
9. Lasten beheer en administratie €         504 €         504 €         504
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen €         600 €         625 €         566
       
Totaal lasten €    28.554 €    28.324 €    37.632
       
       
Resultaat (baten – lasten) €         884 €      2.875 €      2.970

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc.

http://www.kkgkka.nl/kka/anbi-portaal/stichting-turning-point-den-haag/

Zondag bijeenkomst

van 10:30u - 12:00u

Na de bijeenkomst is er
gelegenheid om gezellig
verder te praten onder
het genot van een kopje
koffie, thee of limonade.

Ons bezoekadres:
Jupiterkade 2
2516BS Den Haag

 
 

Dagelijks Woord